Дата на създаване на преписката: 30.05.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.07.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-37
Статус: Възложена

Документацията за обществената поръчка е изработена от дружеството „Право и ИТ" ООД с ЕИК 202135461, изпълнител по договор № 93-00-361/18.10.2018 г. с предмет: „Подготовка на рамката за използване на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“. Линк: http://profile.mjs.bg/d4a149d872fca96a82be5246f76dc684

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ