Дата на създаване на преписката: 28.02.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.04.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-19/19
Статус: Изпълнена

С Решение № ЛС-07-28/25.03.2019 г. на главен секретар на Министерство на правосъдието е удължен срока за получаване  на оферти до 17:30 часа на 01.04.2019 г. 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ