Дата на създаване на преписката: 12.03.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.03.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 92-28-172
Процедура: По реда на чл. 93б, ал. 1 от ЗОП

Информация за изпълнението на договор № 93-00-33/31.01.2014 г.  с предмет: Доставка на копирна хартия по Обособена позиция №3 „Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса" за нуждите на Министерство на правосъдиетоМИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ