Дата на създаване на преписката: 29.08.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.09.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-51
Статус: Възложена


  • protokol 2 2018-09-18

    Протокол № 2 от работата на комисията
  • Protokol 1 2018-10-01

    Протокол № 1 от работата на комисията
  • Protokol 3 2018-10-01

    Протокол № 3 от работата на комисията за определяне на изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ