Дата на създаване на преписката: 08.10.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.11.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-46/2019
Статус: Възложена

С Решение № ЛС-07-129/30.10.2019 г. на главен секретар на Министерство на правосъдието, срокът за подаване на оферти е удължен до 06.11.2019 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ