Дата на създаване на преписката: 24.06.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.07.2015 17:30
Процедура: Договаряне без обявление
Статус: Изпълнена

„Отпечатване на допълнителен тираж от учебника по права на човека: „Право на Европейската конвенция по правата на човека“ на Харис, О’Бойл, Бейтс и Бакли“
Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ (ППРБЕСПЧ) на Министерство на правосъдието е бенефициент по Програмна област 31 на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009–2014 г. с проект NFM-2013-BG14-3 „Укрепване на националните компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдени нарушения на Конвенцията за правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека“, договор 93-00-44/20.02.2013 г.
В рамките на договора Дирекция ППРБЕСПЧ следва да изпълни Проекта, който има за основна цел повишаването на възможностите на българската съдебна система в областта на правата на човека за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ), включително преодоляване на констатирани от Съда системни или структурни проблеми. Пряко насочена към постигането на тази цел е дейността на Проекта за създаване на обучителни материали с коментари и анализи на разпоредби на Конвенцията за правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа (Конвенцията)  и съответната практика на ЕСПЧ.
Договорът на Проекта е анексиран с Допълнително споразумение №2 рег. № 93-00-44/ 14.04.2015 г. Една от причините за изменението е свързана с предложение за релокация на излишъци в бюджета, за да се осигурят средства по перо за издаване на допълнителен тираж от учебник по права на човека: „Право на Европейската конвенция по правата на човека“ на Харис, О’Бойл, Бейтс и Бакли“.
Издаването на посочения учебник на български език вече е възложено на „Сиела Норма“ АД с договор рег. № 93-00-2/06.01.2015 г., сключен след проведена процедура на договаряне без обявление по Закона за обществените поръчки (ЗОП) през 2014 г. (обявление на страницата на Министерство на правосъдието: http://profile.mjs.bg/73c0f48fe4ec8796b8bb17ba59cb0eeb). Изпълнението на договора е в ход. Завършена и предадена е най-съществената част от работата – специализиран превод и редакция на текста. Предстои полиграфическа работа и подготовка за печат.
Настоящатапоръчката е във връзка с горната и е насочена към реализирането на допълнителен тираж от 1000 бр. от посочения учебник, като реферира към изпълнение на специфична цел от Проекта, изискваща в резултат създаване на обучителни материали с коментари и анализи на разпоредби на Конвенцията и  съответната практика на ЕСПЧ.
Учебникът по права на човека: „Право на Европейската конвенция по правата на човека“ на Харис, О’Бойл, Бейтс и Бакли (трето, допълнено и преработено издание на Oxford University Press, 2014 г.) представлява по общото мнение на различни специалисти по темата най-доброто универсално справочно издание в материята „права на човека“. Неговата огромна полезност и популярност се дължи на съдържанието, в което е намерен успешен баланс между солидните теоретични обяснения и достатъчно задълбочен преглед, коментар и насочване по практиката, което е високо ценено от практикуващите юристи. Неговото издаване и разпространение на български език, поради това, представлява изпълнение на очаквания резултат по цитирания проект.

 • Reshenie 2015-06-24

  Решение за откриване на процедурата
 • Pokana 2015-06-24

  Покана за участие в процедурата
 • Opisanie na predmeta 2015-06-24

  Описание на предмета на поръчката
 • Technicheska specifikaciq 2015-06-24

  Техническа спецификация
 • Proekt na dogovor 2015-06-24

  Проект на договор
 • Obrazci 2015-06-24

  Образци на документи
 • Protokol 2015-07-14

  Протокол от работата на комисията
 • Doklad 2015-07-14

  Доклад от работата на комисията
 • Reshenie za izbor 2015-07-14

  Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Dogovor 2015-07-28

  Договор, ведно с приложенията
 • Info skl dog 2015-07-30

  Информация за сключен договор
 • Info-plashtane 2015-09-11

  Информация за извършено плащане по договора
 • info_izp_dogovor_scan 2015-11-04

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР
 • garancia_izp_scan_2 2015-12-01

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДОГОВОРА
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ