Дата на създаване на преписката: 17.08.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.08.2015 17:30

Запитване на възложителя и становище на Агенцията по обществени поръчки относно прилагане на чл. 16г от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при възлагане на поръчка по реда на глава осма "а" ЗОП

  • Stanovishte-AOP-chl. 16g ZOP 2015-08-17

    Запитване на възложителя и становище с рег. № 92-22-17/12.08.2015 г. на АОП относно прилагане на чл. 16г от Закона за обществените поръчки при възлагане на поръчка по реда на глава осма "а" ЗОП
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ