Дата на създаване на преписката: 12.03.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.03.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 92-28-172
Процедура: по реда на чл.93б; ал.3 от ЗОП

Информация  за изпълнението на договор № 93-00-32/31.01.2014 г. с предмет Доставка на копирна хартия по Обособена позиция №1 "Доставка на рециклирана хартия" за нуждите на Министерство на правосъдието

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ