Дата на създаване на преписката: 20.04.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.04.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 93-00-179
Процедура: По реда на чл. 93б, ал. 1 от ЗОП

Информация за изпълнението на договор № 93-00-179/22.05.2014 г. с предмет: Доставка на канцеларски материали /пликове и бланки/ за нуждите на Министерство на правосъдието - Централна администрацияМИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ