Дата на създаване на преписката: 19.12.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.01.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-122
Статус: Прекратена

Предвижда се да бъдат извършени следните дейности: Дейност 1 Проектиране на архитектурата на ЦАИС „Съдебен статус“ и интеграционните интерфейси с други системи • Дейност 2 Разработване на ЦАИС „Съдебен статус“ и интеграция с външни системи. Предвижда се интеграция с бази данни (БД): "Население", "Лични Данни","Личен Номер на Чужденец" ЕИСПП, ECRIS и др. • Дейност 3 Разработване на средства за миграция. Изпълнение на миграцията на базите данни от всички (115 бр.) локални БД (113 районни бюра съдимост, централно бюро съдимост, БД осъдени български граждани в чужбина)113 РС. Дейност 4 Внедряване на ЦАИС „Съдебен статус“ в реална експлоатация

Документацията за обществената поръчка е изготвена от „Обединение Попов и Партньори - Ай Ти Управление и анализ" с ЕИК 177276279, изпълнител на договор № 93-00-241/04.07.2018 г. с предмет: „Оптимизиране на процесите, свързани със съдебен статус на граждани. Изготвяне на техническа спецификация и тръжна документация за дейност 2“ за „Разработка на централизирана автоматизираната информационна система - ЦАИС „Съдебен статус“. Линк към електронната преписка в профил на купувача на Министерство на правосъдието за обществена поръчка с предмет: „Оптимизиране на процесите, свързани със съдебен статус на граждани. Изготвяне на техническа спецификация и тръжна документация за дейност 2“ за „Разработка на централизирана автоматизираната информационна система - ЦАИС „Съдебен статус“

http://profile.mjs.bg/6a9aa971835edd3611679e79710ceab4


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ