Дата на създаване на преписката: 24.04.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.04.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 93-00-151
Процедура: по реда на чл.93б, ал.3 от ЗОП

Информация за изпълнението на договор № 93-00-151/22.04.2014 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на правосъдието-Централна администрация“


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ