Дата на създаване на преписката: 25.02.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.03.2019 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-21/2019
Процедура: По реда на чл . 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки
Статус: Възложена

Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на правосъдието

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ