Дата на създаване на преписката: 31.05.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.06.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-20
Процедура: Публично състезание
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ