Дата на създаване на преписката: 28.05.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.06.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-41
Процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Статус: Отворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ