„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОТОКОЛНИ СЪБИТИЯ ПО ВРЕМЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 г. (ГР. БРЮКСЕЛ, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ)“

Пряко договаряне

Дата на създаване на преписката: 20.12.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.01.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Проектиране, преустройство на обект „магазин“ в помещение за архив за нуждите на Министрество на правосъдието“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 18.12.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.12.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
“Доставка на комуникационно активно оборуджане“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 08.12.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.01.2018 17:30

Статус: Изпълнена

Още
“ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 04.12.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.12.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
„Мерки за информация и комуникация в три обособени позиции“: Обособена позиция № 1: "Мерки информация и комуникация по проект: „Разработване и внедряване на електронна информационна система“ Национален регистър на запорите“; Обособена позиция № 2: "Мерки информация и комуникация по проект: „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“; Обособена позиция № 3: „Мерки за информация и публичност на проект „Редизайн на автоматизираната информационна система в Министерство на правосъдието и второстепенните разпоредители с бюджет с цел преминаване към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни документи“;

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 13.11.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.12.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
“ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА СГРАДИ, ЧАСТИ ОТ СГРАДИ И ОБОРУДВАНЕ, УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПОЛЗВАНИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 09.11.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
„Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 08.11.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2017 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 03.11.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.11.2017 23:59

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ