„ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ГПК), НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (НПК) И АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (АПК)“ ПО ПРОЕКТ „ЕФЕКТИВЕН ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ“ СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05SFOP001-3.001-0022-C01/15.12.2017 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ | Начало
Дата на създаване на преписката: 23.07.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.08.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-76
Процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Статус: Отворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ