Дата на създаване на преписката: 23.07.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.08.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-76
Процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Статус: Затворена


  • protokol 2-metodologia 2018-09-12

    ПРОТОКОЛ № 2
  • Suobshtenie ceni.docx 2018-10-01

    Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците
  • Protokol 1 2018-10-18

    Протокол № 1 от работата на комисията
  • Protokol 3 2018-10-18

    Протокол № 3 от работата на комисията
  • Protokol 4 2018-10-18

    Протокол № 4 от работата на комисията
  • Protokol 5 2018-10-18

    Протокол № 5 от работата на комисията
  • Protokol 6 2018-10-18

    Протокол № 6 от работата на комисията
  • Doklad 2018-10-18

    Доклад от работата на комисията
  • Reshenie 2018-10-18

    Решение за избор на изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ