Дата на създаване на преписката: 05.04.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.04.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-10
Статус: Прекратена

Линк за попълване на еЕЕДОП

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg

При подаване на офертата участниците представят в опаковката ЕЕДОП в електронен формат, като същия следва  да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

При представяне на ЕЕДОП в електронен формат следва да се има впредвид методическо указание на Агенцията по обществени поръчки, относно предоставяне на еЕЕДОП, публикувано на профила на купувача към електронна преписка на настоящата обществена поръчка, както и на интернет страницата на АОП в раздел „Методически указания“.


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ