Дата на създаване на преписката: 13.03.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.03.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 92-37-264/16
Процедура: чл. 93б, ал. 3 от ЗОП (отм.), във връзка с § 19 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП
Статус: Отворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ