Дата на създаване на преписката: 28.11.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.01.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-38
Процедура: Открита процедура
Статус: Отворена


 • dokumentacia 2016-11-28

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ Документацията за участие с изключение на документите, изискващи специализирани технически познания, предвид предмета на поръчките (напр. технически спецификации, изисквания към участниците; методика за оценка) е изготвена по граждански договор № 93-00-245/02.06.2016 г. от Мариан Вачевски - месторабота: Прокуратура на Република България. Техническите спецификации, методики с показатели за оценка на офертите и изисквания, на които следва да отговарят участниците са изготвени от „АДВАНСТ БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ“ ООД с ЕИК 175047634 в изпълнение на договор № 93-00-250/9.06.2016 г.
 • zaglavna_stranica 2016-11-28

  ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА
 • reshenie 2016-11-28

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
 • obiavlenie 2016-11-28

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ