Дата на създаване на преписката: 31.05.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.07.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-46
Процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Статус: Затворена

Документацията за обществената поръчка е изготвена от "Риал Системс" ООД с ЕИК 131283711, изпълнител на договор № 93-00-409/21.12.2017 г. с предмет „Анализ на нормативна база и съществуващите практики, свързани със запори върху движими вещи и електронна публична продан и информационни системи, които ги обслужват. Изготвяне на проекти за изменение и допълнение на законови и подзаконови нормативни актове, препоръки за необходимите функционалности и технологични процеси и изготвяне на техническа спецификация и тръжна документация по Дейност 2“ от проект „Разработване и внедряване на електронна информационна система „Национален регистър на запорите”. “, финансиран от ОП „Добро управление”, чрез ЕСФ съгласно договор № BG05SFOP001-1.002-0018-CQ1/18.04.2017г. Линк към електронната преписка в профил на купувача на Министерство на правосъдието за обществена поръчка с предмет „Анализ на нормативна база и съществуващите практики, свързани със запори върху движими вещи и електронна публична продан и информационни системи, които ги обслужват. Изготвяне на проекти за изменение и допълнение на законови и подзаконови нормативни актове, препоръки за необходимите функционалности и технологични процеси и изготвяне на техническа спецификация и тръжна документация по Дейност 2“ от проект „Разработване и внедряване на електронна информационна система „Национален регистър на запорите” http://profile.mjs.bg/e26fca6070f0ed2fa0a6cbebee9d1d0a


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ