„Извършване на независим финансов одит на проект NFM-BG14-3 по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.”

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 11.05.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.05.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
Информация за изпълнението на договор № 93-00-151/22.04.2014 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на правосъдието-Централна администрация“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 24.04.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.04.2015 17:30

Още
„Анализ на функционирането на административния механизъм за обезщетяване по глава ІІІ „а“ от ЗСВ“ (ID 9040659)

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 08.04.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.04.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
"Изграждане на информационна система на дирекция "Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека" в Министерство на правосъдието"

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 02.04.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.05.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Проектиране и извършване на СМР във връзка с: Рехабилитация на съществуващ топлопровод в границите на УПИ І, кв. 47 по плана на гр. София; Премахване на едноетажна масивна сграда (КПП); Изграждане на покритие (козирка) над съществуващо външно стълбище към архивно помещение; Изпълнение на подово покритие в архивно помещение, разположено на ниво „Сутерен“ и рехабилитация на съществуващо подходно стълбищно рамо; Изпълнение на строителни дейности в сутерена на административна сграда, блок „В“ и подземен паркинг; Изпълнение на допълнителни строителни дейности по разчистване и укрепване на строителен изкоп за изливане на основите на покритие /козирка/ пред главния вход на административната сграда, възникнали в процеса на изграждане в границите на съдебен сграден комплекс с административен адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54 в УПИ І, кв. 47, м. „Лагера“ по плана на гр. София“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 02.04.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.04.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ