„Изграждане на външна връзка за газоснабдяване към обект „Преустройство на сграда за Административен съд гр. Добрич“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 05.11.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Изграждане на външна връзка за електрозахранване към обект „Преустройство на сграда за Административен съд гр. Добрич”

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 04.11.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
"Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на Районен съд гр. Нова Загора"

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 29.10.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.11.2015 17:30

Статус: Прекратена

Още
"Инвестиционен проект за изграждане на Съдебна палата гр. Сливница, в УПИ XXVI, кв. 8 по плана на гр. Сливница"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 19.10.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
„Закупуване на хардуер – сървъри, устройства за съхранение на информация и комуникационно оборудване, обезпечаващо тяхната свързаност”

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 07.10.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.11.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Закупуване на хардуер, необходим за функционирането на разработените и внедрени регистри към дирекция „Българско гражданство” и дирекция “Международна правна закрила на детето и международни осиновявания” по проект „Изграждане на ефективна администрация на Министерство на правосъдието чрез развитие на системата за е-правосъдие”, съгласно изпълнението на сключен с Министерство на финансите, Дирекция „ОПАК” договор № КС12-33-2/03.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3. „Подобряване обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии”.

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 02.10.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ