„Дейности за информация и публичност по проект „Изграждане на ефективна администрация на Министерство на правосъдието чрез развитие на системата за е-правосъдие”, съгласно изпълнението на сключен с Министерство на финансите, Дирекция „ОПАК” договор № КС12-33-2/03.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3. „Подобряване обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии”.

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 11.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.10.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Техническо обследване, изготвяне на технически паспорт и техническо задание за укрепване на сградата на Районен съд - Бяла“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 08.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.09.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
"Отпечатване и разпространение на Наръчник по ЕКПЧ за неюристи"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 07.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.09.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
"Изграждане на асансьор и доставка и монтаж на платформа за нуждите на Административен съд, гр. Габрово"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 04.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.09.2015 17:30

Статус: Прекратена

Още
"Отпечатване и разпространение на помагало"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 04.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.09.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Отпечатване и разпространение на помагало“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 03.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.09.2015 17:30

Статус: Оттеглена

Още
„Изграждане на пожароизвестителна инсталация, евакуационно и аварийно осветление в съдебната палата гр. Ловеч“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 03.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.09.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
"Ремонт на вход и оформяне на подход към Съдебна палата, гр. Кърджали, в УПИ I, кв. 225, бул. "Беломорски" № 48".

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 02.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.09.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Отпечатване и разпространение на Наръчник по ЕКПЧ за неюристи“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 27.08.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.09.2015 17:30

Статус: Прекратена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ