„АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИЗГРАДЕНИ/ВНЕДРЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО“ ПО 7 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: обособена позиция № 1: „Абонаментно поддържане на системите: „Централно бюро съдимост“, „Централна база данни съдимост“, „Пропусквателен режим“, Е-justice портал“, обособена позиция № 2 „Абонаментна поддръжка на информационната система за издаване на електронно свидетелство за съдимост“, обособена позиция № 3 „Абонаментна поддръжка на Европейска информационна система за съдимост „ECRIS и FBBC“, обособена позиция № 4 „Абонаментна поддръжка на регистъра Апостил“, обособена позиция № 5 „Абонаментна поддръжка на информационна система „Единен регистър на медиаторите“, обособена позиция № 6 „Абонаментна поддръжка на Системата за интегрирана обработка на статистическа информация“, обособена позиция № 7 „Абонаментна поддръжка на информационна система на производство по несъстоятелност“.

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 01.07.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.07.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард) за нуждите на Министерство на правосъдието – Централна администрация“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 18.03.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.03.2016 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж „Изграждане на достъпна среда в сградите на АС Габрово и ОС Габрово“ в две обособени позиции”

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 14.03.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.03.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на правосъдието – Централна администрация”

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 11.03.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.03.2016 17:30

Статус: Изпълнена

Още
Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранция за изпълнение на договор № 93-00-456/05.12.2014 г. с предмет: “Изготвяне на финансов одит по проект „Изграждане на ефективна администрация на Министерство на правосъдието чрез развитие на системата за е-правосъдие”, съгласно изпълнението на сключен с Министерство на финансите, Дирекция „ОПАК” договор № КС12-33-2/03.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3. „Подобряване обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии”

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 19.02.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.02.2016 17:00

Още
„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж „Проектиране и изграждане на пешеходна рампа и монтиране на стълбищен подемник в сградата на Районен съд гр. Златоград“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 10.02.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.02.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ