“Доставка на комуникационно активно оборуджане“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 08.12.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.01.2018 17:30

Статус: Изпълнена

Още
“ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 04.12.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.12.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
„Мерки за информация и комуникация в три обособени позиции“: Обособена позиция № 1: "Мерки информация и комуникация по проект: „Разработване и внедряване на електронна информационна система“ Национален регистър на запорите“; Обособена позиция № 2: "Мерки информация и комуникация по проект: „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“; Обособена позиция № 3: „Мерки за информация и публичност на проект „Редизайн на автоматизираната информационна система в Министерство на правосъдието и второстепенните разпоредители с бюджет с цел преминаване към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни документи“;

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 13.11.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.12.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
“ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА СГРАДИ, ЧАСТИ ОТ СГРАДИ И ОБОРУДВАНЕ, УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПОЛЗВАНИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 09.11.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
„Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 08.11.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2017 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 03.11.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.11.2017 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства HP“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 31.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.11.2017 23:59

Статус: Изпълнена

Още
Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 30.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.11.2017 23:59

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ