„Избор на изпълнител, който да изготви техническа спецификация, методика за оценка и изисквания към изпълнителя по Дейност 1 от Проект „Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система“, договор № BG05SFOP001-3.001-0007-С01/13.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд“ | Начало
Дата на създаване на преписката: 18.01.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.02.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-121
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ