„Мерки за публичност и визуализация“ по проект: „Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор „Правосъдие“ за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие“ | Начало
Дата на създаване на преписката: 07.02.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.02.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-110
Процедура: Публично състезание
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ