Дата на създаване на преписката: 02.03.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.03.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-20
Процедура: чл. 93б, ал. 3 от ЗОП (отм.), във връзка с § 19 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП
Статус: Затворена


  • Pokana 2017-03-02

    Покана с приложения
  • Protokol 1 2017-03-15

    Протокол от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ