Дата на създаване на преписката: 31.07.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.09.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-53
Статус: Възложена


  • obiavl_vuzloj_por_rop_scan 2017-11-30

    ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
  • dogovor_Ob_1_scan 2017-11-30

    ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
  • dogovor_ob_2_scan 2017-11-30

    ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ