Дата на създаване на преписката: 12.04.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.04.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-40
Процедура: Съгласнона чл. 182, ал.1 във вр. с чл. 79, ал.1, т.3, б. „в“ от ЗОП
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ