Дата на създаване на преписката: 04.05.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.06.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-42
Процедура: Открита процедура
Статус: Отворена

Документацията за обществената поръчка е изготвена от "Риал Системс" ООД с ЕИК 131283711, изпълнител на договор № 93-00-414/29.12.2017 г. с предмет: "Преглед на съществуващите АИС и средствата за обмен на информация между тях, изготвяне на препоръки за редизайн с цел преминаване към обмен само на електронни документи и разработване на техническо задание и тръжна документация за Дейност 2" по проект „Редизайн на АИС в МП и ВРБ с цел преминаване към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни документи.“, финансиран от ОП „Добро управление”, чрез ЕСФ съгл. договор № BG05SFOP001-3.001-0009-C01/19.07.2017 г. Линк към електронната преписка в профил на купувача на Министерство на правосъдието за обществена поръчка с предмет: „Преглед на съществуващите АИС и средствата за обмен на информация между тях, изготвяне на препоръки за редизайн с цел преминаване към обмен само на електронни документи“ http://profile.mjs.bg/2653c34ee390eccb859dfff02186d21f

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ