Дата на създаване на преписката: 22.12.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.01.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-104
Процедура: Публично състезание
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ