Дата на създаване на преписката: 19.04.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.05.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-23
Процедура: Публично състезание
Статус: Възложена

Министерство на правосъдието (МП) има сключен Договор № BG05SFOP001-3.001-0017-C01/13.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект: „Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система ”.

Предметът на настоящата поръчка, по която МП е Възложител, обхваща изпълнението на Дейност „Мерки за информация и комуникация“ от Проекта.

Целта на обществената поръчка е изработване на нагледни материали, които да бъдат ползвани при изпълнението на другите дейности, както и провеждане на заключителна пресконференция за представяне на изпълнението на останалите дейности по проекта.


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ