Дата на създаване на преписката: 20.10.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.11.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-109
Процедура: Открита процедура
Статус: Затворена

Документацията за обществената поръчка е изготвена от „СТЕМО“ ООД с ЕИК 817080126, изпълнител на договор № 93-00-194/29.05.2018 г. с предмет: „Планиране  архитектура на Единния портал за електронно правосъдие на изпълнителната власт в сектор „Правосъдие““ и изготвяне на техническа спецификация и тръжна документация за Дейност 2 от проекта – „Разработване, внедряване и пускане в реална експлоатация на Единния портал за електронно правосъдие на изпълнителната власт в сектор „Правосъдие“ по проект „Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор „Правосъдие“ за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие“, финансиран от ОП „Добро управление”, чрез ЕСФ съгл. договор № BG-05SFOP001-3.001-0008-C01/03.10.2017 г. Линк към електронната преписка в профил на купувача на Министерство на правосъдието за обществена поръчка с предмет: „Планиране  архитектура на Единния портал за електронно правосъдие на изпълнителната власт в сектор „Правосъдие““ http://profile.mjs.bg/2ee7871b3100bc6c5b780f2f8805db87


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ