"Разработване и внедряване в експлоатация на автоматизирана информационна система „БЮРА СЪДИМОСТ“ по проект „Изграждане и внедряване на Автоматизирана информационна система Бюра съдимост“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, съгласно договор № КС12-33-1/03.12.2013 г.“ 29.10.2014 | Начало
Дата на създаване на преписката: 29.10.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.12.2014 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-77
Статус: Затворена


  • DOC2 2016-01-15

    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ